Płużnicka Spółdzielnia Socjalna „Pomocna ekipa” została powołana przez dwie osoby prawne (powiat wąbrzeski i gminę Płużnica). Władze Powiatu Wąbrzeskiego oraz Gminy Płużnica zdecydowały się na utworzenie spółdzielni socjalnej głównie ze względu na występujący od wielu lat na tym obszarze problem społeczny jakim jest znaczna liczba osób pozostających bez pracy.
Jest to jedyna spółdzielnia w powiecie wąbrzeskim, dodatkowo założona przez dwa samorządy. Jest to trzecia taka spółdzielnia w województwie kujawsko-pomorskim. Podjęcie decyzji przez samorządy o założeniu spółdzielni świadczy o ich innowacyjnym podejściu do rozwoju ekonomii społecznej, a w szczególności zwalczania bezrobocia. Założenie spółdzielni przez dwie JST pozwala im na zlecanie usług w trybie „in house”. Tym samym spółdzielnia ma większą gwarancję funkcjonowania, poprzez stały portfel zleceń.

Kolejnym ważnym czynnikiem naszej spółdzielni wskazującym na jej innowacyjność jest rodzaj i kompleksowość świadczonych przez nas usług, związanych z potrzebami życia codziennego (opieka, remont, sprzątanie, korespondencja). Odpowiada ona na potrzeby potencjalnych klientów, tj. lokalnych samorządów, firm, osób indywidualnych. Jest to innowacja na skalę powiatu, gdyż dotychczas w powiecie wąbrzeskim nie było przedsiębiorstwa świadczącego wszystkie wymienione usługi.

Podział pracowników spółdzielni na „zespoły/pary kompetencji” pozwala na realizację kilku zleceń jednocześnie, tym samym szybsze wykonanie usługi a szybkość obniża cenę.
Dodatkowo spółdzielnia świadczyć będzie usługi w konkurencyjnej cenie, o wysokiej jakości. Sprzyjać temu będzie szybkość dotarcia do klienta. Spółdzielnia zatrudnia osoby, które mają doświadczenie w pracy. Dodatkowo spółdzielnia będzie wzmacniać ich potencjał, poprzez szkolenia w dziedzinach będących  przedmiotem działalności spółdzielni.
Dzięki wybranej formie prawnej, pracownicy spółdzielni będą zaangażowani w jej bieżącą działalność i rozwój. Będą czuli się jej współtwórcami i współgospodarzami. Celem spółdzielni jest co najmniej utrzymanie stworzonych miejsc pracy, a nie optymalizacja zysku.

Innowacyjna jest forma aktywizacji osób bezrobotnych. Do tej pory osoby, które są zatrudnione w naszej spółdzielni pracowały w formie prac interwencyjnych lub społecznie użytecznych. Były to nieskuteczne metody przywrócenia na rynek pracy, gdyż po zakończeniu pracy osoby te i tak stawały się bezrobotne. Spółdzielnia prowadząc aktywnie reintegrację społeczną i zawodową będzie dążyć do faktycznego przywrócenia tych osób na rynek pracy.
Dla osób zatrudnionych w spółdzielni stanie się ona szansą na stałe zatrudnienie, dla innych będzie miejscem do przygotowania do wejścia na otwarty rynek pracy.

Na rozpoczęcie działalności zdecydowaliśmy się też dlatego by spełnić cel społeczny jakim jest aktywizacja ludzi zagrożonych wykluczeniem są one osobami bezrobotnymi, które posiadają doświadczenie zawodowe, a jednak nie mają pewności w poruszaniu się po otwartym rynku pracy. Dzięki temu ludzie będą mogli zarabiać pieniądze a tym samym realizować swoje osobiste cele. Spółdzielnia ma także do spełnienia i cele społeczne, integrację społeczności lokalnej.

Forma dystrybucji usług, dostępności dla klienta również jest innowacyjna. Dystrybucja odbywać się będzie bezpośrednio w biurze spółdzielni  lub przez Internet (o każdej porze dnia) lub telefonicznie. Na prośbę klienta dokonywać będziemy wyceny usługi w miejscu jej wykonania (dobre rozwiązanie dla osób nie korzystających z  Internetu, telefonu, np. osoby starsze). Te różne formy zgłoszeń pozwalają nam na oszczędzenie czasu, zwiększenie szybkości realizacji usługi, a tym samym obniżenia kosztów. Na świadczone usługi z każdym klientem podpisywana będzie umowa oraz po zakończeniu usługi – protokół odbioru usługi. Takie rozwiązanie daje obu stroną gwarancję bezpieczeństwa, a klientowi zapewnia jakość i stałą cenę.

Na początek zatrudniamy 7 osób. Były to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, mieszkańcy gminy Płużnica, 6 mężczyzn i 1 kobieta. Są to osoby posiadające doświadczenie zawodowe w branży, w której będą pracowali. Poprzednim miejscem zatrudnienia tych osób był głównie Urząd Gminy w Płużnicy, który zatrudniał ich w ramach prac interwencyjnych lub społecznie użytecznych ze środków PUP na okres maksymalnie 6 miesięcy. Natomiast praca w spółdzielni jest bardziej stabilna. Bezprzetargowe przekazywanie zleceń daje gwarancję jej funkcjonowania, a tym samym miejsc pracy.  Są to osoby odpowiedzialne, rzetelnie wykonujące swoje obowiązki. Posiadają doświadczenie i kwalifikacje poświadczone w dziedzinach:
−    wykaszaniu i koszeniu terenów zielonych
−    pracach ogrodniczych
−    pracach porządkowych
−    pracach remontowo – budowlanych  (malowanie, gładzie, kładzenie kostki brukowej, itp.)
−    opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
−    gońca
−    pracach administracyjnych i biurowych
−    zarządzanie
−    pracach kadrowych
−    masaż specjalistyczny i elementy fizjoterapii

Zarząd spółdzielni powołani na to stanowisko uchwałą Walnego Zgromadzenia stanowią:
Prezes Spółdzielni – Winicjusz Rygielski
V-ce Prezes Spółdzielni – Emil Łydziński